Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiềnBÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN


Báo cáo thực tập kế toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Đình Nguyễn
CHƯƠNG 1:
GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
1.1. Giới thiêu về công ty:
1.2. Lịch sử hình thành và sự phát triển của công ty:
1.2.1 Lịch sử hình thành của công ty:
1.2.2 Sự phát triển của công ty:
1.3. Ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của công ty:
1.3.1 Ngành nghề kinh doanh:
1.3.2 Lĩnh vực hoạt động:
1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty:
1.4.1 Chức năng:
1.4.2  Nhiệm vụ:
1.5.2 Đặt điểm tổ chức của bộ máy quản lý công ty:
1.6. Sơ đồ và đặt điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.6.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.6.2  Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
1.7. Sơ đồ và trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của công ty:
1.7.2. Trình tự ghi sổ chứng từ kế toán của công ty:
1.8. Chế độ chính sách áp dụng tại công ty:
CHƯƠNG 2:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
VÀ CÁC KHOẢN ỨNG TRƯỚC
2.1. Kế toán vốn bằng tiền:
2.1.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ:
2.1.1.1. Kế toán tiền tại quỹ là đồng Việt Nam:
2.1.1.2. Kế toán tiền tại quỹ là ngoại tệ:
2.1.2 Kế toán Tiền gửi ngân hàng:
2.2 Kế toán các khoản ứng trước:
2.2.1 Kế toán các khoản tạm ứng cho công nhân viên trong doanh nghiệp:
2.2.2  Kế  toán các  khoản chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn:
2.2.2.1 Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn:
2.2.2.2 Kế toán chi phí trả trước dài hạn:
2.3 Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ:
CHƯƠNG 3:
THỰC TIỄN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
CÔNG TY TNHH XD & TM ĐÌNH NGUYỄN
3.1 Kế toán vốn bằng tiền:
3.1.1 Kế toán tiền mặt:
SỔ HẠCH TOÁN CHI TIẾT
SỔ CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
SỔ CHI TIẾT QUỸ TGNH QUÂN ĐỘI
SỔ CHI TIẾT TGNH ĐT – PT VIỆT NAM
CHƯƠNG 4:
NHẬN XÉT
KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
4.2 Kiến nghị:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link download Báo cáo thực tập kế toán kế toán vốn bằng tiền: Tải tại đây
Share your views...

0 Respones to "Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán