Phiếu xuất kho và các tình huốngPHIẾU XUẤT KHO VÀ CÁC TÌNH HUỐNG LIÊN QUAN ĐẾN PHIẾU XUẤT KHO
Sau đây là một số tình huống về phiếu xuất kho
Tình huống 1: 
Xuất nguyên liệu đưa đi gia công có phải sử dụng phiếu xuất kho phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không? Cho biết một số trường hợp không qui định phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để vận chuyển hàng.
Trả lời:

Khi xuất nguyên liệu đưa đi gia công không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Bộ Tài chính phát hành mà sử dụng phiếu xuất kho (theo chế độ kế toán doanh nghiệp) ghi rõ “xuất đưa đi gia công”, kèm theo Hợp đồng gia công.
Một số trường hợp sau không qui định phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ:
Dùng để bán hàng hóa;
Xuất nguyên vật liệu đưa đi gia công (có hợp đồng gia công) hay vận chuyển phế liệu, phế phẩm hoặc nguyên vật liệu dư thưa của các hợp đồng gia công;
Xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, để cho mượn (phải dùng hóa đơn);
Vận chuyển tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu đi thế chấp ngân hàng và vận chuyển hàng giải chấp từ ngân hàng về đơn vị;
Vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu xuống các công trường của đơn vị;
Vận chuyển tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu đi góp vốn liên doanh;
Vận chuyển tài sản, hàng hóa do di dời từ trụ sở củ sang trụ sở mới;
Mang hàng hóa, nguyên vật liệu đi trao đổi với cơ sở khác;
Cơ sở kinh doanh buôn chuyến khi mua hàng và vận chuyển hàng.

Tình huống 2:
 Các cơ sở kinh doanh nào được sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý?
Trả lời:

 Các cơ sở kinh doanh được sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh (đơn vị là chủ hàng giao đại lý) được sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (kèm theo lệnh điều động nội bộ) để xuất hàng cho các cơ sở nhận làm đại lý bán hàng đúng giá hưởng hoa hồng (đơn vị đại lý hoa hồng).

Tình huống 3:
Các cơ sở sản xuất kinh doanh nào được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ?
Trả lời:

Các cơ sở sản xuất kinh doanh được mua phiếu xuất kho Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để sử dụng trong các trường hợp sau:
Xuất hàng hóa bán hàng lưu động;
Các cơ sở SXKD xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các Chi nhánh, Cửa hàng… ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) để bán, hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụ thuộc về cơ sở kinh doanh (có đăng ký sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ với cơ quan thuế);
Hàng hóa điều động nội bộ từ kho này sang kho khác (kể cả kho ở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn GTGT hay Cơ sở đi ủy thác xuất khẩu xuất hàng giao cho Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu. Cơ sở nhận nhập ủy thác chưa nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác cho cơ sở đi ủy thác nhập khẩu;
Xuất hàng hóa đến dự Hội chợ triển lãm;
Xuất hàng hóa từ Công ty đến các Văn phòng đại diện của Công ty tại các địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) dùng để trưng bày hàng mẫu (không bán)

Share your views...

0 Respones to "Phiếu xuất kho và các tình huống "

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán