Bài tập Bút toán khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải chi tiếtDạng bài tập: Bút toán khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải chi tiết
hoc ke toan thue gửi tới các bạn sinh viên một kiểu bút toán khóa sổ sau
Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm:

1- Lợi nhuận thuần hoặc lỗ

2- Lợi nhuận sau thuế : Lợi nhuận khác sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Để xác định kết quả hoạt động kinh doanh,sử dụng tk 911

Kế toán phải khóa sổ các tài khoản doanh thu,chi phí và thu nhập khác,chi phí khác bắng bút toán khóa sổ để kết chuyển số liệu sang 911 .Sau đó khóa sổ 911 để kết chuyển lợi nhuận sau thuế TNDN hoặc lỗ sang TK lợi nhuận chưa phân phối 421.
Trung tâm dạy kế toán sẽ lấy một Ví dụ về bút toán khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh

Tại một doanh nghiệp sản xuất có các nghiệp vụ phát sinh sau:

1.Xuất kho bán chịu 100SP,đơn giá bán chưa thuế 200.000/SP,thuế GTGT 10%.Đơn giá xuất kho(tính theo pp BQGQ) 120.000/SP.Khách hàng đã nhận hàng đầy đủ

2.Chi phí quảng cáo trả bằng tiền mặt : 1.500.000

3.Tiền lương phải trả :

+ Nhân viên bán hàng : 2.000.000

+ Nhân viên quản lý doanh nghiệp : 1.200.000

4. Xuất công cụ trị giá 200.000 sử dụng ở bộ phận bán hàng

5. Trích khấu hao tài sản cố định

+ Bộ phận bán hàng : 800.000

+ Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 600.000

6. Chi phí khác trả bằng tiền mặt tính cho

+ Bộ phận bán hàng : 200.000

+ Bộ phận quản lý doanh nghiệp : 300.000

7. Cuối kỳ:

a. Phân bổ chi trả trước ngắn hạng 200.000 tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

b. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp thuế suất 25% trên cơ sở thu nhập chịu thuế,giả định : thu nhập chịu thuế bằng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
Bài giải bút toán khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh

1.a Thuế là tiền người mua phải trả cho công ty ?

Nợ 131  Khoản phải thu      22.000.000

Có 511 Doanh thu              20.000.000

Có 333 Thuế và khoản phải trả NN 2.000.000

1.b Ghi nhận việc xuất kho

- Sản phẩm trong kho giảm(Thành phẩm giảm)

- Ghi nhận số tiền vốn đả sử dụng để sản xuất thành phẩm

Nợ 632 Giá vốn hàng bán 12.000.000

Có 155 Thành phẩm 12.000.000

Cuối kỳ sẽ chuyển 632 vào 911

2.

Nợ  641 Chi phí bán hàng  1.500.000

Có 111  Tiền mặt 1.500.000

3.

Nợ 641 Chi phí bán hàng  2.000.000

Nợ 642 Chi phí quản lý chung 1.200.000

Có 334 Phải tra nguoi lao dong 3.200.000

4.

Nợ 641 Chi phí bán hàng 200.000

Có 153 Công cụ dụng cụ 200.000

5.

Nợ 641 Chi phí bán hàng 800.000

Nợ 642 Chi phí quản lý chung 600.000

Có 214 Hao mòn tscđ 1.400.000

6.

Nợ 641 Chi phí bán hàng 200.000

Nợ 642 Chi phí quản lý chung 300.000

Có 111 Tiền mặt  500.000

7a.

Nợ 642 Chi phí quản lý chung 200.000

Có 142 Chi phí trả trước ngắn hạn 200.000

- Kết chuyển 632 vào 911

Nợ 911 Xác định kết quả HĐKD  12.000.000

Có 632 Giá vốn hàng bán 12.000.000

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Nợ 911 Xác định kết quả HĐKD 4.700.000

Có 641 Chi phí bán hàng 4.700.000

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào xác định kết quả hoạt động kinh doanh

Nợ 911 Xác định kết quả HĐKD 2.300.000

Có 641 Chi phí quản lý chung 2.300.000

- Kết chuyển doanh thu vào 911 để xác định lãi lỗ

Nợ 511 Doanh thu 20.000.000

Có 911 Xác định kết quả HĐKD 20.000.000

Tổng kết 911

Nợ 911 = 19.000.000

Có 911 = 20.000.000

->Kết chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối

Lợi nhuận 1.000.000

Đóng thuế 25%

-> Nợ 821 TK Chi phí thuế TN Doanh nghiệp   250.000

Có 333 Thuế nộp NN    250.000

-> Cuối kỳ kết chuyển 821 vào 911

Nợ 911               250.000

Có 821               250.000

->Tiền lãi 1.000.000 – 250.000 = 750.000

Nợ 911 750.000

Có 421 Lợi nhuận chưa phân phối 750.000
Khai giảng thương xuyên các lớp học kế toán tổng hợp cho sinh  viên và người đi làm đảm bảo học xong làm chủ hoàn toàn công việc kế toán - Hotline: 0988043053
Share your views...

0 Respones to "Bài tập Bút toán khóa sổ và xác định kết quả kinh doanh có lời giải chi tiết"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán