Bài tập kế toán tiền lương có đáp ánBÀI TẬP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN
 Bài tập dành cho các bạn đang theo học kế toán như sau:
Tại một DN SX có tài liệu về tiền lương và khoản phải trích theo lương trong tháng 1/N như sau: (Đvị: 1.000 đồng)
 I. Tiền lương còn nợ người lao động đầu tháng: 45.000
II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/N
 1.  Rút tiền ngân hàng về chuẩn bị trả lương: 45.000
2. Trả lương còn nợ kỳ trước cho người lao động: 42.000, số còn lại đơn vị tạm giữ vì công nhân đi vắng chưa lĩnh.
3.  Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động bao gồm tạm ứng: 10.000 và khoản phải thu khác: 8.000
4. Tính ra số tiền lương và các khoản khác phải trả trong tháng:

Bộ phận

Lương chính

Lương phép

Thưởng thi đua

BHXH

Cộng

1. Phân xưởng 1

- Công nhân SXTT

- Nhân viên gián tiếp

87.000

81.500

5.500

6.000

6.000

-

5.000

4.000

1.000

2.000

2.000

-

100.000

93.500

6.500

2. Phân xưởng 2

- Công nhân SXTT

- Nhân viên gián tiếp

110.000

101.000

9.000

4.000

4.000

-

8.000

6.500

1.500

3.000

2.500

500

125.000

114.000

11.000

3. B.P tiêu thụ

10.600

1.000

500

600

12.700

4 BP QLDN

9.400

1.000

1.000

1.400

12.800

Tổng cộng

217.000

12.000

14.500

7.000

250.500

 5. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tỷ lệ quy định
  6. Nộp KPCĐ (1%), BHXH (20%), BHYT (3%) cho cơ quan quản lý quỹ bằng tiền chuyển khoản.
  7. Rút tiền gửi ngân hàng về chờ chuẩn bị trả lương: 180.000
 8. Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động: 183.000 trong đó, lương kỳ này: 158.500, lương kỳ trước tạm giữ hộ: 3.000, BHXH: 7.000, tiền thưởng: 14.500
 Yêu cầu: Định khoản và phản ánh tình hình trên vào TK
 Bài giải:
 NV1. Rút tiền NH về chuẩn bị trả lương, quỹ tiền mặt tăng
Nợ 111:    45.000
      Có 112:          45.000
NV2. Trả lương kỳ trước chưa lĩnh: (Có 338), và lương trong tháng:
Nợ 334: 45.000
       Có 3388 (Lương kỳ trước chưa lĩnh): 3.000
       Có 111:          42.000
 NV3. Các khoản khấu trừ vào lương: tạm ứng (Tk141), và phải thu khác (138)
                    Nợ 334:          18.000
                          Có 141:          10.000
                          Có 138:          8.000
 NV4. CP CN trực tiếp SX: = 81.5+ 6+101+4=192.5            (cả hai phân xưởng -622 với QĐ 15 – 154 với QĐ 48)
Cp SX chung (Nviên gián tiếp):=  5.5+9.0= 14.5  ( Cả hai phân xưởng –627 QDD15 – 164 với QĐ 48)
Tương tự với các TK 641,642 (QĐ 15) – 6421,6422 (QĐ 48)
 Định khoản:
4a.       Nợ 622 (154): 192.5
                                    -PX1: 87.5
                        -PX2: 105.0
            Nợ 627(154): 14.5
                                    -PX1: 5.5
                                    -PX2: 9.0
            Nợ 641(6421): 11.6
            Nợ 642(6422): 10.4
                        Có 334: 229.
4b.      Nợ 431 (4311:quỹ khen thưởng)     : 14.5
                        Nợ 338 (3383- BHXH)                    :  7.0
                                    Có 334:          21.5
 NV5. Trích các khoản theo lương:
            Nợ 334: (Phần trừ vào TN CNV): (5% +1%) *229 =13.74
            Nợ 622(154):          192.5 *(15%+2%+2%) = 36.575
            Nợ 627(154):          14.5 * 19% = 2.755
            Nợ 642(6421):          10.4 * 19% = 1.976
                        (Có 338: 57.25)
            Có 3382 – KPCĐ:    229* 2% =4.58
                        Có 3383 – BHXH:    229 *20% = 45.8
                        Có 3384- BHYT:       229 * 3% = 6.87
 NV6. Nộp các khoản trích cho cơ quan quản lý quỹ bằng chuyển khoản:
            Nợ 338:          54.960
- 3382: 2.29
- 3383: 45.8
- 3384: 6.780
Có 112: 54.96
 NV7. Nợ 111: 180
            Có 112: 180
NV8. Thanh toán lương và các khoản khác cho người lao động:
            Nợ 334:          180
            Nợ 338:          3

                        Có 138.
Xem thêm: Công việc của kế toán tiền lương
Trung tâm kế toán hà nội khai giảng thường xuyên các khóa học kế toán thực hành thực tế đây chính là địa chỉ học kế toán tin cậy cho sinh viên và người đi làm
Share your views...

0 Respones to "Bài tập kế toán tiền lương có đáp án"

Đăng nhận xét

 

© 2012 Bài tập kế toán doanh nghiệp - Tài liệu kế toán - Nguyên lý kế toán All Rights Reserved Tìm việc kế toán